Mielenterveys

Mielenterveys on hyvinvoinnin kannalta keskeinen voimavara. Siihen kuuluu psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen kuin henkinenkin ulottuvuus. Mielenterveyteen sisältyy hyvinvoinnin tunne, yksilölliset valmiudet kuten omanarvontunto, optimismi ja hallinnan tunne.

 

Lisäksi hyvään mielenterveyteen kuuluu kyky kestäviin ja tyydyttäviin ihmissuhteisiin, kyky käyttää tarvittaessa omia selviytymiskeinoja ja taito tunnistaa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä sekä hakea tarvittaessa apua.

 

Mitä ovat suoja- ja riskitekijät?

 

Mielenterveys vahvistuu suojatekijöiden avulla ja heikkenee riskitekijöiden vaikutuksesta.

Riski- ja suojatekijät jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.  Yksilöllisten tekijöiden lisäksi yhteisötason ja rakenteellisen tason tekijät vaikuttavat ihmisien kykyyn tehdä valintoja ja toimia vastuullisesti.

 

Suojaavat tekijät

 

Suojaavat tekijät tukevat mielenterveyttä monin tavoin. Ensinnäkin ne vähentävät riskille alistumista.

Esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen tukee samalla lasten myönteistä kasvua ja kehitystä.

 

Toiseksi ne vähentävät vaikutusta (vahingon minimointi) riskin tapahtuessa.

Esimerkiksi auttamalla lasta säilyttämään vanhempien avioerossa entiset sosiaaliset suhteet, kuten sama koulu ja luokkkakaverit lapsen elämään tuodaan jatkuvuutta ja turvallisuutta.

 

Kolmanneksi selviytymis- ja sopeutumiskykyä voidaan lisätä vahvistamaan ihmisen itsetuntoa ja omiin kykyihin luottamista eri keinoin ja menetelmin.

Esimerkiksi uuden asian opiskelemisen voi aloittaa eläkkeelläkin.

 

Neljänneksi käytettävissä olevat mahdollisuudet ovat vahva suojaava tekijä. Jos ihmisellä on monia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia selviytyä vaikeasta tilanteesta, lopputulos on aina parempi kuin jos mahdollisuuksia on vain yksi.

Esimerkiksi koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet ovat merkittävä suojaava tekijä.

 

Riskitekijät

 

Riskitekijät voivat olla esimerkiksi perinnöllisiä, biologisia, käyttäytymiseen liittyviä, psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia tai ympäristöllisiä tekijöitä.

 

Riskitekijät

  • ovat olennaisia ennen mielenterveyden ongelmaa tai häiriöitä
  • voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia
  • voivat johtua yksilöstä itsestään, perheestä, yhteisöstä, elinympäristöstä ja laajemmin koko yhteiskunnasta

 

Mielenterveydessä pelkkä riskien korostaminen on liian kapea lähestymistapa. Riski on negatiivinen käsite ja ’’riskiryhmään’’ kuuluminen voidaan kokea leimaavana. Riskit ovat aina suhteellisia ja vain osa niistä toteutuu. Joillekin riskeille on vaihtoehtoja ja joillekin ei. Erityisen haitallista on riskitekijöiden kasaantuminen.

 

Esimerkiksi köyhyys on riskitekijä. Omasta terveydestä on hankala huolehtia, jos ei ole rahaa edes ruokaan.

 

 

SISÄISESTI SUOJAAVAT TEKIJÄT

ULKOISET SUOJAAVAT TEKIJÄT
 

·         Hyvä terveys

·         Myönteiset varhaiset ihmissuhteet

·         Riittävän hyvä itsetunto

·         Hyväksytyksi tulemisen tunne

·         Ongelmanratkaisutaidot

·         Oppimiskyky

·         Ristiriitojen käsittelytaidot

·         Vaikutusmahdollisuudet

·         Kyky tyydyttäviin ihmissuhteisiin

·         Mahdollisuus toteuttaa itseään

·         Joustavuus

·         Luovuus

·         Sosiaalinen pääoma

·         Optimismi ja toivo

·         Elämänhallinan tunne

·         Tunnetaidot

·         Elämän merkityksellisyys

 

·         Riittävä ravinto ja asunto/koti

·     Sosiaalinen tuki: perhe ja ystävät

·         Myönteiset elämänmallit

·         Koulutus- ja opiskelumahdollisuudet

·         Työ tai muu toimeentulo

·         Työyhteisön ja esimiehen tuki

·         Kuulluksi tuleminen

·         Esteetön liikkuminen

·         Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

·         Toimivat palvelut

·         Harrastustoiminta, vertaistoiminta

·         Matalan kynnyksen kriisiapu

·         Ikääntyvien itsenäisen asumisen turvaaminen

SISÄISET RISKITEKIJÄT ULKOISET RISKITEKIJÄT

·         Sairaudet

·         Itsetunnon haavoittuvuus

·         Avuttomuuden tunne

·         Kuluttavat ihmissuhteet

·         Seksuaaliset ongelmat

·         Yksinäisyys

·         Haitallinen päihdekäyttö

·         Riippuvuus muista

·         Kodittomuus

·         Ero ja menetykset

·         Hyväksikäyttö ja väkivalta

·         Kiusaamine ja syrjintä

·         Työttömyys, erityisesti pitkäaikatyöttömyys

·         Päihdeongelmat perheessä

·         Syrjäytyminen, köyhyys

·         Mielenterveysongelmat perheessä

·         Uupumus

·         Hajanaiset tai vaikeasti saatavat mielenterveyspalvelut

 

 

Lähde. Mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveyden ensiapu 1. – kirja